ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO POLITIKA

Sveiki atvykę į www.senjorai.com

 

Ši Asmens duomenų tvarkymo politika (toliau – Politika) reglamentuoja surinktų dalyvių (toliau – Dalyviai) asmens duomenų tvarkymą. Šioje Politikoje vartojamos sąvokos yra suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme, Europos Parlamento ir Tarybos Bendrajame duomenų apsaugos reglamente (ES) 2016/679 ir kituose asmens duomenų tvarkymą reglamentuojančiuose teisės aktuose.

TINKLALAPIO

PRIVATUMO

POLITIKA 

Asmens duomenų tvarkymo politika tinklalapyje

Ši Asmens duomenų tvarkymo politika (toliau – Politika) reglamentuoja apklausų metu surinktų apklausų dalyvių (toliau – Dalyviai) asmens duomenų tvarkymą. Šioje Politikoje vartojamos sąvokos yra suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme, Europos Parlamento ir Tarybos Bendrajame duomenų apsaugos reglamente (ES) 2016/679 ir kituose asmens duomenų tvarkymą reglamentuojančiuose teisės aktuose.

 

I SKYRIUS

ASMENS DUOMENŲ VALDYTOJAS

Tinklalapio veiklą organizuoja ir vykdo UAB „BIURAS SENJORAI“, kuri yra laikoma asmens duomenų valdytoju.

Kontaktinė informacija:

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

BIURAS SENJORAI UAB 

INFO linija: 1588

Projektas: www.senjorai.com

Projekto e'mail:  info@senjorai.com

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

BIURAS SENJORAI, UAB 

Buveinė: Gedimino pr. 9, Vilnius, Lietuva LT-01103

Director Gitenis Pecukevicius

Tel.:  + 370 636 133 81 

Registracijos kodas: 305433510

PVM kodas: LT100013000014

1. Sąskaita prenumeratoriams:

SEB bank LT79 7044 0600 0836 3956

2. Sąskaita partneriams ir tiekėjams:

SWED bank LT39 7300 0101 6160 6010

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

II SKYRIUS

TVARKOMŲ ASMENS DUOMENŲ KATEGORIJOS,

TVARKYMO TIKSLAI IR TEISINIS PAGRINDAS

 

 1. UAB „BIURAS SENJORAI“ gali tvarkyti tokias Dalyvių asmens duomenų rūšis kaip:

  1. vardas, pavardė;

  2. gimimo data;

  3. telefono numeris;

  4. el. pašto adresas;

  5. lytis;

  6. amžius;

  7. gyvenamoji vietovė;

  8. kiti demografiniai duomenys;

  9. kita informacija, kurią užpildydami apklausos formą pateikia Dalyviai;

  10. interneto identifikatoriai (slapukai, IP adresas ir t.t.).

 2. Kai UAB „BIURAS SENJORAI“renka vaikų (visų asmenų, kurie duomenų rinkimo momentu yra jaunesni nei 14 metų) duomenis, papildomai reikalaujama pateikti vieno iš jų tėvų ar teisėto globėjo rašytinį sutikimą.

 3. Dalyvių asmens duomenys yra renkami dalyvavimo konkrečioje UAB „BIURAS SENJORAI“ organizuojamoje bendravimo veikloje, bei apklausų, pardavimo procesų vykdymo tikslais, siekiant atlikti UAB „BIURAS SENJORAI“ klientų elgsenos ir rinkos paklausos, bei pasiūlos tyrimus. Asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas: duomenų subjekto pateikiamas savanoriškas sutikimas dalyvauti tinklalaio veikloje.

 4. UAB „BIURAS SENJORAI“  taip pat gali naudoti ir tvarkyti Dalyvio vardą, pavardę, gimimo data, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą tiesioginės rinkodaros tikslais, t.y. pasiūlymų dalyvauti susirašinėjimuose, apklausose ir siuntimuose; teisinis pagrindas: teisėtas UAB „BIURAS SENJORAI“ ar jos klientų interesas atlikti rinkos tyrimus, tinklalapio procesų veikimo kokybės kontrolę ar tobulinti savo teikiamas paslaugas ir/ar parduodamus produktus. Dalyvis turi teisę bet kuriuo metu nesutikti dėl jo asmens duomenų tvarkymo tiesioginės rinkodaros tikslais, susisiekdamas su UAB „BIURAS SENJORAI“ projekto www.senjorai.com el. paštu info@senjorai.com.

 5. Dalyvių kontaktinius duomenis (el. pašto adresą ir, esant galimybei, vardą ir pavardę) UAB „BIURAS SENJORAI“ paprastai gauna iš savo klientų, užsakančių tinklalapio registraciją ir naudojimo prenumeratą , taip pat atlikdama ar organizuodama pirkimo, pardavimo procesus, apklausas. Kitus asmens duomenis UAB „BIURAS SENJORAI“ gauna tiesiogiai iš asmens duomenų subjektų, kuriems el. paštu yra išsiunčiamas siūlymas dalyvauti registracijoje ar konkrečioje apklausoje. Dalyvavimas tinklalapio veikloje ar apklausose yra neprivalomas, Dalyviai turi teisę laisvai pasirinkti, registruotis, prenumeruoti, skaityti, pirkti, dalyvauti apklausoje, ar ne.

 

III SKYRIUS

DALYVIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

 1. Dalyvis turi teisę:

  1. prašyti, kad UAB „BIURAS SENJORAI“ leistų susipažinti su jo tvarkomais projekte Dalyvio asmens duomenimis;

  2. prašyti UAB „BIURAS SENJORAI“ ištaisyti jo asmens duomenis: jeigu pasikeitė Dalyvio pateikti asmens duomenys, Dalyvis turi teisę reikalauti šią informaciją pakeisti, patikslinti ar ištaisyti;

  3. atšaukti sutikimą: Dalyvis turi teisę bet kada atšaukti savo sutikimą ir reikalauti nutraukti tolimesnį asmens duomenų tvarkymą, kuris yra vykdomas sutikimo pagrindu;

  4. prašyti UAB „BIURAS SENJORAI“ perduoti Dalyviui su juo susijusius asmens duomenis naudojamus projekte susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuteriu skaitomu formatu, ir turi teisę persiųsti tuos duomenis kitam duomenų valdytojui (teisė į duomenų perkeliamumą);

  5. pateikti skundą: Dalyviui manant, kad jo asmens duomenis UAB „BIURAS SENJORAI“ tvarko pažeisdama duomenų apsaugos teisės aktų reikalavimus, pirmiausia Dalyvis turėtų kreiptis tiesiogiai į UAB „BIURAS SENJORAI“ parašydamas elektroninį laišką info@senjorai.com. Jeigu Dalyvio netenkina UAB „BIURAS SENJORAI“ siūlomas problemos išsprendimo būdas arba, Dalyvio nuomone, UAB „BIURAS SENJORAI“ nesiima pagal Dalyvio prašymą būtinų veiksmų vykdydamas projektą www.senjorai.com, Dalyvis turi teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai;

  6. prašyti UAB „BIURAS SENJORAI“ ištrinti duomenis iš projekto (teisė būti pamirštam): esant tam tikroms duomenų tvarkymo teisės aktuose įvardintoms aplinkybėms (kai asmens duomenys tvarkomi neteisėtai, išnyko duomenų tvarkymo pagrindas ir kt.), Dalyvis turi teisę prašyti, kad UAB „BIURAS SENJORAI“ ištrintų jo asmens duomenis;

  7. prašyti UAB „BIURAS SENJORAI“ apriboti duomenų tvarkymą: esant tam tikroms duomenų tvarkymo teisės aktuose įvardintoms aplinkybėms (kai asmens duomenys tvarkomi neteisėtai, yra užginčijamas duomenų tikslumas, pateikiamas prieštaravimas dėl duomenų tvarkymo UAB „BIURAS SENJORAI“ teisėto intereso pagrindu ir kt.), Dalyvis taip pat turi teisę prašyti apriboti jo duomenų tvarkymą projekte www.senjorai.com.

 2. Dalyvis turi pareigą:

  1. informuoti UAB „BIURAS SENJORAI“ apie pastebėtą asmens duomenų tvarkymo pažeidimą projekte www.senjorai.com;

  2. užtikrinti Dalyvio UAB „BIURAS SENJORAI“ pateikiamų duomenų teisingumą ir aktualumą projekte www.senjorai.com;

  3. bendradarbiauti su UAB „BIURAS SENJORAI“  įgyvendinant šioje Politikoje išdėstytus principus bei tiriant galimus pažeidimus projekte www.senjorai.com.

 

IV SKYRIUS

ASMENS DUOMENŲ SAUGUMO PRIEMONIŲ UŽTIKRINIMAS

 1. UAB „BIURAS SENJORAI“ privalo saugoti Asmens duomenų konfidencialumą, tvarkyti asmens duomenis kaip to reikalauja taikytini duomenų privatumą reglamentuojantys teisės aktai, neatskleisti, neperduoti ir nesudaryti sąlygų bet kokiomis priemonėmis susipažinti su asmens duomenimis nė vienam asmeniui, kuris nėra įgaliotas tvarkyti asmens duomenų projekte .

 2. Siekiant užtikrinti asmens duomenų apsaugą, UAB „BIURAS SENJORAI“ įgyvendina tokias asmens duomenų apsaugos priemones:

  1. administracines (saugaus dokumentų ir kompiuterinių duomenų, serverių bei jų archyvų tvarkymo, taip pat įvairių veiklos sričių darbo organizavimo tvarkos nustatymas ir kt.);

  2. techninės ir programinės įrangos apsaugos (informacinių sistemų ir duomenų bazių administravimas, darbo vietų, patalpų priežiūra, operacinių sistemų apsauga, apsauga nuo kompiuterinių virusų, slaptažodžių naudojimas ir kt.).

 

V SKYRIUS

ASMENS DUOMENŲ SAUGOJIMAS IR NAUDOJIMAS

 1. Tvarkant asmens duomenis UAB „BIURAS SENJORAI“  projekte taiko bendruosius duomenų apsaugos principus, ypač teisėtumo, sąžiningumo ir skaidrumo, tikslo apribojimo, duomenų kiekio mažinimo, tikslumo, saugojimo trukmės apribojimo, vientisumo ir konfidencialumo principus.

 2. UAB „BIURAS SENJORAI“ projekte turi teisę įstatymų numatyta tvarka pasitelkti trečiuosius asmenis asmens duomenų tvarkymui, pavyzdžiui, IT specialistus, duomenų bazių programinės įrangos tiekėjus, duomenų bazių administravimo paslaugų teikėjus, duomenų centrų, prieglobos (serverių) ir debesijos paslaugų teikėjus ir pan.

 3. Atlikus projekte registraciją, prenumeratą, apklausą, rinkos tyrimų tikslais surinkti Dalyvių asmens duomenys yra nuasmeninami, Apklausos (rinkos tyrimų) ataskaitoje toliau naudojant tik nuasmenintus duomenis.

 4. Asmens duomenis, reikalingus tiesioginei rinkodarai, UAB „BIURAS SENJORAI“ projekte saugo ne ilgiau nei 2 (dvejus) metus nuo paskutinės registracijos, prenumeratos pabaigos, apklausos, kurioje dalyvavo Dalyvis.

 5. Pasibaigus UAB „BIURAS SENJORAI“ projekte nustatytiems asmens duomenų saugojimo terminams, surinkti asmens duomenys negrįžtamai nuasmeninami arba sunaikinami. Sunaikintini duomenys, esantys kompiuterinėse laikmenose ar duomenų bazėse, yra ištrinami be galimybės juos atkurti.

 6. Klientų asmens duomenys, kai reikalingi atlikti mokėjimus taip pat perduodami įmonei Maksekeskus AS (Niine 11, Talinas 10414, Estija, reg. nr.:12268475). Elektroninėje parduotuvėje SENJORŲ LENTYNA apmokėjimai apdorojami naudojantis makecommerce.lt platforma, kurios valdytojas Maksekeskus AS (Niine 11, Talinas 10414, Estija, reg. nr.:12268475), todėl Klientų asmeninė informacija, reikalinga mokėjimo įvykdymui ir patvirtinimui, bus perduodama Maksekeskus AS.

 

VI SKYRIUS

SLAPUKAI

 1. Norėdama Vartotojui ir Registruotam vartotojui pasiūlyti visavertes paslaugas,UAB „BIURAS SENJORAI“  savo interneto projekto svetainėje / (toliau – Svetainė) naudoja slapukus (angl. „cookies“). Slapukai yra naudojami siekiant atpažinti ankstesnį Svetainės lankytoją, nustatyti Svetainės kalbą, identifikuoti vartotojo sesiją, sesijos raktą, rinkti statistinę informaciją apie Svetainės lankomumą ir analizuoti statistinius duomenis, taip pat siekiant identifikuoti ir ištaisyti Svetainėje esančias klaidas. 

 2. Apsilankęs Svetainėje, lankytojas gali pasirinkti, ar nori, kad būtų naudojami slapukai. Slapukų blokavimas gali nutraukti prieigą prie tam tikrų Svetainės funkcijų ir jų veikimo, todėl naršymas Svetainėje gali tapti neefektyvus arba neįmanomas. Nepageidaujant, kad duomenys apie naršymą Svetainėje būtų renkami, lankytojas gali nesutikti su tuo, pakeisdamas savo naršyklės nustatymus. Priklausomai nuo naudojamos naršyklės, toliau esančiose nuorodose yra pateikiamos instrukcijos, kaip nutraukti slapukų naudojimą

 

UAB „BIURAS SENJORAI“, veikianti pagal Lietuvos Respublikos įstatymus su įmonės kodu Nr. 305433510, PVM kodas  LT100013000014 Buveinės adresu: Gedimino pr. 9, LT-01103, Vilnius; Įmonės tislesni duomenys:

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

BIURAS SENJORAI UAB 

INFO linija: 1588

Projektas: www.senjorai.com

Projekto e'mail:  info@senjorai.com

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

BIURAS SENJORAI, UAB 

Buveinė: Gedimino pr. 9, Vilnius, Lietuva LT-01103

Director Gitenis Pecukevicius

Tel.:  + 370 636 133 81 

Registracijos kodas: 305433510

PVM kodas: LT100013000014

1. Sąskaita prenumeratoriams:

SEB bank LT79 7044 0600 0836 3956

2. Sąskaita partneriams ir tiekėjams:

SWED bank LT39 7300 0101 6160 6010

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

UAB „Informacijos Vadybos Agentūra” (toliau – Tinklalapio sąvinikas) nustato duomenų valdytojui privatumo politiką (toliau – Privatumo politika) asmens duomenų tvarkymo sąlygas naudojantis Kaip duomenų valdytojo valdoma interneto svetainė aprašoma čia:

UAB „Informacijos Vadybos Agentūra

Įmonės kodas: 125715764

Buveinės adresas: Algirdo g. 31, LT-03219 Vilnius

El. paštas: info@iva.lt

Registraciją  galite atlikti čia:

Pilniau galėsite

skaityti

ir naršyti

tik atlikę registraciją

t.y. registruoti

vartotojai

Registracija būtina tam, kad tiksliau ir aiškiau bendrautumėme ir dalintumėmės tikslia informacija.

Kaip dirbame:

Atidžiai renkame ir pristatome Jums tinkančią informaciją, talpiname Jūsų atsiųstus laiškus ir žinias nemokamai.

Mūsų paslaugos:

 • Linkedin
 • Facebook

TINKLALAPIO DIZAINĄ  KŪRĖ PARTNERIS

TINKLALAPIO IDĖJA IR TEISES VALDO

UAB BIURAS SENJORAI

Buveinė: Gedimino pr. 9, Vilnius​

Email: info@senjorai.com

Registracijos kodas: 305433510

PVM kodas: LT100013000014

1. Sąskaita prenumeratoriams:

SEB bank LT79 7044 0600 0836 3956

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2. Sąskaita partneriams ir tiekėjams:

SWED bank LT39 7300 0101 6160 6010

iki 2020.07.20

INFORMACINĖ LINIJA:

Tel:  INFO linija 1588

UAB „Informacijos vadybos agentūra“

Buveinė: Algirdo g. 31, Vilnius ,

Lietuva LT 03219

Email: info@iva.lt

http://www.iva.lt/

Registracijos kodas: 1257 15764

PVM kodas: LT10 0001 2892 15

Sąskaita :

SEB bank LT11 7044 0600 0155 0736

© 2020 Design, Content Creatives & information by UAB BIURAS SENJORAI . Proudly created with Wix.com