BŪK 

MATOMAS 

SENJORAMS

TAPK PARTNERIU

 

TINKLALAPIO

TAISYKLĖS

Užpildyk

Savo, kaip Kliento ar Partnerio duomenis ir koordinates / ATSIŲSIME PRISIJUNGIMO SLAPTAŽODĮ IR KELIĄ,

kad galėtum įkelti į tinklalapį www.senjorai.com savo prekes ir paslaugas ...  

NORIU TAPTI tinklalapio www.senjorai.com

prekių ir paslaugų Teikėju / Partneriu / Klientu

DALINKIS  SAVO  IŠMINTIMI

Kokie pagrindiniai viešinimo formatai gali būti ...  

1. Straipsnis

RUBRIKA DALINKIS

 

Straipsnis aktualia prekės ar paslaugos tema ir nukreipiantis į Jūsų tinklalapį ...

2. Naujiena Savivaldybėse

RUBRIKA SAVIVALDYBIŲ NAUJIENA

 

Straipsnis aktualia prekės ar paslaugos tema ir nukreipiantis į Jūsų tinklalapį ...

3. Naujiena Pagrindinė arba TOP

RUBRIKA NAUJIENA TOP "bėganti eilutė"

 

Straipsnis aktualia prekės ar paslaugos tema ir nukreipiantis į pagrindinį straipsnį rubrikoje ir Jūsų tinklalapį ...

4. Paslaugos arba prekės langelis / reklaminis skydelis / baneriukas 

RUBRIKOSE = Paslaugos arba prekės langelis / reklaminis skydelis / baneriukas 

 

Reklaminis skydelis – aktualia prekės ar paslaugos tema pagrindiniame puslapyje dešinėje ir rodomas pasirinktose tinklalapio puslapiuose. Dydis: iki 300x600 px ir nukreipiantis į pagrindinį straipsnį rubrikoje ir Jūsų tinklalapį ...

BENDROSIOS TINKLALAPIO PREKIŲ IR PASLAUGŲ  VIEŠINIMO, STRAIPSNIŲ, INFORMACIJOS IR REKLAMOS TALPINIMO, PIRKIMO - PARDAVIMO TAISYKLĖS:

 

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Bendrosios nuostatos

 

1.1. „Senjorai.com“ WEB portalas (toliau – Tinklalapis) fiziniams ir juridiniams asmenims (toliau – Klientas) teikia straipsnių, informacijos, nuotraukų  ir reklamos skydelių talpinimo paslaugą (toliau – Reklamos paslauga). Viešinimo ir Reklamos paslaugos teikimą ir abipusius įsipareigojimus apibrėžia susitarimas, kuris yra Sutartis, tarp Kliento ir Tinklalapio, aprašytas šiose Naudojimosi talpinimo paslaugomis taisyklėse (toliau – Taisyklės). Būtent pagal šią išdėstytą sutartį ir Taisykles Klientui teikiama Reklamos paslauga. Viešinimo ir Reklamos paslauga yra integruota į portalo „Senjorai.com“ sistemą.

1.1.1. Klientas bet kokiu būdu ir forma naudodamasis Viešinimo ir Reklamos paslauga, besąlygiškai ir neatšaukiamai įsipareigoja laikytis visų šiose Taisyklėse nustatytų reikalavimų. Jei nesutinka besąlygiškai ir neatšaukiamai prisiimti ir laikytis šiose Taisyklėse nustatytų įsipareigojimų, tai fizinis ar juridinis subjektas, kaip Klientas neturi teisės naudotis Viešinimo ir Reklamos paslauga.

1.1.2. Tinklalapis suteikia Klientui galimybę portalo „Senjorai.com“ skiltyje „Viešinimas ir Reklama“ paskelbti savo Straipsnius apie siūlomas ir/ar ieškomas prekes, paslaugas, skaityti Straipsnius, ieškoti Informacijos ar Reklamos ir naudotis kitomis Viešinimo ir Reklamos paslaugos galimybėmis.

1.2. Klientas supranta ir sutinka su tuo, kad Tinklalapis nekontroliuoja kitų „Senjorai.com“ tinklalapių, įskaitant ir Informacijos, Reklamos naudotojų, lankytojų ir/ar trečiųjų šalių Turinio, kurį Klientas gali gauti, perskaityti ar kitaip sužinoti naudodamasis Viešinimo ir Reklamos paslauga. Tai reiškia, kad Tinklalapis nėra ir nebus atsakingas dėl kitų Viešinimo, Reklamos paslaugos naudotojų Turinio tikslumo, vientisumo ir/ar kokybės. Skelbdami, skaitydami ir/ar perduodami Turinį, paskelbtą „Senjorai.com“ Viešinimo, Reklamos skiltyse, bei pasekmes, įskaitant ir moralinę bei materialinę žalą, prisiima tik Klientas, o ne Tinklalapis. „Turinys“ šioje sutartyje reiškia bet kokią informaciją, reklamą įskaitant duomenis, duomenų bazes, simbolius, dokumentus, tekstą, nuotraukas, grafinę ir video medžiagą.

1.2.1. Klientas supranta ir sutinka, kad Tinklalapis turi teisę, bet ne pareigą, savo nuožiūra tikrinti Kliento gaunamą ir perduodamą Turinį ir bet kokią kitą informaciją, siekiant aptikti ir pašalinti šias Taisykles pažeidžiantį ir/ar nepageidaujamą Turinį ir informaciją. Tinklalapis pasilieka teisę, bet ne pareigą, tokį Turinį šalinti ir/ar blokuoti.

1.2.2 Tinklalapis jokiu būdu ir jokia forma nedalyvaus „Senjorai.com“ portalo Viešinimo, Reklamos skiltyse paskelbtuose pirkimo-pardavimo ir/ar kitokiuose su skelbimuose siūlomomis prekėmis ir/ar paslaugomis susijusiuose sandoriuose tarp Viešinimo ir Reklamos paslaugos naudotojų, vartotojų (nei kaip tarpininkas, nei kaip įgaliotas asmuo, nei kaip atstovas ar kaip kitaip). Tinklalapis nėra Viešinimo ir Reklamos paslaugos vartotojų ir naudotojų agentas, atstovas ir/ar tarpininkas.

1.2.3 Bet koks Turinys „Senjorai.com“ Viešinimo ir Reklamos skiltyse viešai paskeltas ir/ar kitaip parodytas nėra laikomas Tinklalapio pasiūlymu (oferta) sudaryti sandorį.

1.3. Naudodamasis Viešinimo ir Reklamos paslauga, ir teikdamas, įvesdamas arba kitaip siųsdamas Turinį Klientas neatlygintinai, neribotam laikui ir neribotoje teritorijoje suteikia Tinklalapiui visas turtines autorių teises, reikalingas Tinklalapiui iš šių Taisyklių kylančioms teisėms įgyvendinti ir pareigoms vykdyti šias teises, įskaitant teisę bet kokia forma ir/ar būdu atgaminti, keisti, versti, viešai skelbti ir padaryti viešai prieinamu ir platinti parduodant, nuomojant, teikiant panaudai ar kitaip perduodant nuosavybėn arba valdyti Kliento pateiktą Turinį.

1.3.1 Šalys, tai yra Klientas ir Tinklalapis susitaria, kad kiekvieną kartą pateikdamas bet kokį Turinį, Klientas patvirtina ir garantuoja Tinklalapiui, kad turi visas teises, leidimus, sutikimus ir/ar licencijas atlikti tuos veiksmus su Turiniu, kuriuos Klientas atlieka, įskaitant teisę naudoti Turinyje esančius prekių ženklus ir autorių teisių objektus, skelbti Turinį, padaryti jį viešai prieinamą.

1.4. Šios Taisyklės gali būti bet kada pakeistos (2020-02-29 red., kol kas Viešinimo ir Reklamos paslauga yra nemokama, o vėliau nustatyti įkainiai galios tik naujiems skelbimams) ir Tinklalapis  neprivalo apie šiuos pasikeitimus informuoti Kliento, jei jis jau sutiko su Taisyklėmis. Su šia sutartimi ir Taisyklėmis Klientas sutinka paspausdamas „Sutinku su taisyklėmis“. Jei Klientas nesutinka su Taisyklėmis, vadinasi, atsisako savanoriškai naudotis Reklamos paslauga.

 

2. Kliento teisės ir įsipareigojimai

 

2.1. Klientas, norėdamas paskelbti skelbimą, privalo užsiregistruoti sistemoje ir užpildyti pateiktą duomenų ir Straipsnio formą. Taip pat Klientas privalo turėti interneto ryšį ir visą tam būtiną programinę ir techninę įrangą, už kurių kokybę Portalas nėra atsakingas.

2.2. Naudodamasis Viešinimo ar Reklamos paslauga Klientas įsipareigoja paisyti ir nepažeisti nusistovėjusių elgesio ir moralės normų, laikytis teisės aktų reikalavimų ir nepažeisti trečiųjų asmenų teisių ir teisėtų interesų. Klientas privalo nepažeisti teisės aktų, reglamentuojančių intelektinės nuosavybės apsaugą, asmens duomenų apsaugą, apsaugą į privatū gyvenimą, reklamos reguliavimą ir kitus teisės, neišvardintus šiose Taisyklėse.

2.3 Klientas supranta, kad pateikdamas Straipsnio turinį ir informaciją, asmeniškai prisiima riziką dėl tolesnių pasekmių, nepadeidaujamų laiškų ir skambučių. Tinklalapis neprisiima atsakomybės už Straipsnio Turinio ir informacijos tikslumą, taip pat kitus duomenis, kuriuos Klientas pateikė registruodamasis ir paskelbdamas.

2.4. Klientas savo Straipsnyje pateiktu Turiniu įsipareigoja laikytis visuotinai pripažįstamų moralės normų, neskatini smurto, nusikalstamų veikų, nesiųsti, neplatinti arba bet kuriuo kitu būdu neperduoti bet kokio teisės aktų draudžiamo ir/ar ribojamo, neteisingo, klaidinančio, šmeižikiško, grasinančio, diskriminacinio, apgaulingo, pornografinio, kurstančio tautinę, etninę, rasinę, religinę neapykantą, asmenų teises pažeidžiančio Turinio, o taip pat bet kurio kito Turinio, galinčio pažeisti teisės aktų reikalavimus, būtų laikomas pažeidžiančiu teisės aktuose įtvirtintas normas arba skatintų elgesį, priešingą teisės aktų reikalavimams arba sukeltų bet kokią teisinę atsakomybę Tinklalapiui.

2.4.1. Nesinaudoti Viešinimo ar Reklamos paslauga ir/ar „Senjorai.com“ svetaine veiksmams, kurie galėtų pakenkti kitiems asmenims, jų turtui ar teisėtiems interesams;

2.4.2. Neatlikti jokių veiksmų, prieštaraujančių taikytiniems teisės aktams, gerai moralei ar pažeidžiantiems trečiųjų asmenų teises.

2.4.3. Neplatinti nepageidaujamos reklamos, kenkėjiškos programinės įrangos ir kito nepageidaujamo Turinio, taip pat nesiųsti elektroninių laiškų, įskaitant „spam‘ą“, ir kitokių elektroninių pranešimų turint tikslą paveikti ar suprantant, kad tai sutrikdys kompiuterinių tinklų ar kompiuterinių tinklų savininkų turimos kompiuterinės įrangos veikimą.

2.4.4. Nenaudoti Viešinimo ar Reklamos paslaugos ir/ar „Senjorai.com“ svetainės galimybių sukčiavimui, neteisėtiems veiksmams ar nusikalstamiems sandoriams vykdyti.

2.4.5. Nenaudoti Viešinimo ar Reklamos paslaugos, įskaitant bet kokią jos formą, siekiant sutrikdyti kitų fizinių ir juridinių asmenų ramybę.

2.4.6. Nesiskelbti, apsimesti kitu fiziniu arba juridiniu asmeniu, sukurti netikrą juridinį asmenį ir/ar kitais būdais rodyti panašumą su kitu fiziniu ir/ar juridiniu asmeniu.

2.4.7. Neiškripyti pavadinimų ir/ar kitokiais būdais ir tikslu nuslėpti turinio šaltinį, perteiktą naudojantis Viešinimo ar Reklamos paslauga.

2.4.8. Neskelbti neteisėtos, neleistinos medžiagos, nekurti piramidinių schemų ir kitokių reikalavimo ir/ar prašymo formų laiškus, į kuriuos tretieji asmenys turėtų astakyti.

2.4.9. Neskelbti politinės reklamos, kuri nėra deklaruota ir kuri neatitinka VRK reikalavimų ir taisyklių.

2.4.10. Tiesiogiai ir/ar netiesiogiai neskelbti, neplatinti, nereklamuoti kitų Reklamos portalų ir kitų trečiųjų asmenų, teikiančių panašias paslaugas kaip ir Tinklalapis, bei galintys sudaryti konkurenciją „Senjorai.com“ teikiamai Viešinimo ir Reklamos paslaugai.

2.4.11. Neskelbti ir/ar kitokiais būdais perduoti turinį, pažeidžiantį patentą, prekės ženklą, prekybos paslaptis, autorines teises ir/ar kitas intelektines teises bei trečiųjų šalių teises į atitinkamą prekę ir/ar paslaugą.

2.4.12. Neskelbti ir/ar viešinti, bei reklamuoti produktus ir/ar paslaugas, kurių, vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais, Klientas neturi teisės reklamuoti ir/ar parduoti.

2.4.13. Neskatinti ir/ar teikti apmokamą informaciją apie mokesčių slėpimą, nelegalius sandorius, kontrabandą ir kitokias nelegalias veikas.

2.4.14. Tyčia ar netyčia nenaudoti Viešinimo ir Reklamos paslaugą ir/ar kitą būdą, galintį sukelti pavojų Tinklalapio teikiamų paslaugų tinkamam, teikimui ir veikimui, vientisumui, o taip pat riboti kitų asmenų galimybę pasinaudoti bet kokiomis Tinklalapio teikiamomis paslaugomis.

2.4.15. Neskelbti turinio ir medžiagos, kurios gali pažeisti trečiųjų asmenų teises, įskaitant teisės į atvaizdą, privatumą.

2.4.16. Neskelbti informacijos apie pajus, akcijas, obligacijas bei kitus vertybinius popierius, skolinius reikalavimus, investicinių fondų vienetus, draudimo polisus ir produktus bei bet kokius kitus investicijų arba piniginio indėlio forma siūlomus finansinius instrumentus, išskyrus išimtinai kolekcinės vertės materialius vertybinius popierius, jei tokiai prekybai pagal teisės aktus yra reikalingas atitinkamas leidimas ar licencija, ir toks leidimas ar licencija nėra gauti ir/arba jei tokio Straipsnio paskelbimas prieštarauja teisės aktams reglamentuojantiems finansinių priemonių reklamą.

2.4.17. Neskelbti programinės įrangos, kuriai suteikta NFR (neskirta parduoti) licencija, bandomąsias, nemokamas, laikinai nemokamas bei pasibaigusio autorinių teisių galiojimo versijas.

2.4.18. Neskelbti serijos numerius, parduodamus atskirai be originalios programinės įrangos, instrukcijas, tinklapių ir FTP tarnybinių stočių adresus (nuorodas), kuriuose pateikta informacija leidžia arba palengvina pavojingų medžiagų gamybą arba įsigijimą, pažeidžia galiojančius teisės aktus arba yra slapta, leidžia arba palengvina galiojančių teisės aktų pažeidimą.

2.4.19. Žvejybos įrankius ir įrangą, kurių laikymą riboja teisės aktų nuostatos, taip pat ginklus ir šaudmenis, kurių laikymui arba prekybai būtina gauti atitinkamą leidimą, visus A ir B kategorijoms priskiriamus ginklus.

2.4.20. Neskelbti informacijos apie kitas prekes, produktus ir/ar paslaugas, kurių prekyba yra uždrausta ar ribojama, joms reikalingos atitinkamos licencijos ar leidimai, kurių Klientas neturi, arba tokios licencijos ir leidimai nesuteikia teisės tokias prekes, produktus ir/ar paslaugas parduoti elektroninėmis ryšio priemonėmis, įskaitant internete.

2.5. Klientas supranta ir sutinka, kad neturi teisės rinkti, kaupti, perkelti į kitas laikmenas, nepadaryti viešai prieinamomomis portalo „Senjorai.com“, įskaitant ir Viešinimo, Reklamos skiltyje „Reklama“, paskelbtų vartotojų duomenų ir duomenų apie bet kokius „Senjorai.com“ Reklamos skilties vartotojų veiksmus, įskaitant duomenis apie siūlomas ir/ar ieškomas prekes ir/ar paslaugas, jų kainas ir kitką.

2.6. Valstybine kalba pateikti teisingą ir išsamią informaciją apie save (vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, telefono numeris. Taip pat būtina nurodyti ar prekes parduoda ir/ar paslaugas teikia fizinis asmuo, veikiantis komerciniais ar nekomerciniais tikslais, įskaitant fizinius asmenis įregistravusius individualią veiklą pagal pažymą, juridinius asmenis ir kitką. Straipsnyje turi būti pateikti tikslūs, teisingi duomenys ir išsami informacija apie parduodamas prekes, teikiamas paslaugas. Portalas neprisiima atsakomybės už tai, jei Klientas pateikė neteisingą, netikslią ir/ar klaidinančią informaciją.

2.6.1. Viename Straipsnyje galima reklamuoti vieną prekę ir/arba paslaugą.

2.6.2. Straipsnyje neskelbti beprasmių frazių, simbolių, žodžių junginių.

2.6.3. Neskelbti Reklamos, parašytų didžiosiomis raidėmis.

2.6.4. Skelbti Straipsnius tik jų turinį atitinkančiose teminėse kategorijose.

2.6.5. Neskelbti kelių tą pačią prekę ir/ar paslaugą reklamuojančių Reklamos.

2.6.6. Straipsnio pavadinime nenaudoti internetinių svetainių adresų ir/ar įmonių pavadinimų.

2.6.7. Reklamos nuotraukose turi būti nurodyti tikrieji reklamuojami produktai, prekės ir objektai. Išimtis taikoma tik tada, kai reklamuojamas naujas neišpakuotas produktas ir/ar prekė.

2.7. Klientas įsipareigoja saugoti prisijungimo vardą ir slaptažodį (jei Portalas tokius Klientui suteikė), kad jų nesužinotų tretieji asmenys, išskyrus, jei pats Klientas įgaliojo tuos asmenis atstovauti Klientą naudojantis Reklamos paslauga.

2.8. Sužinojęs, kad jo duomenys neteisėtai pateko tretiesiems asmenims, Klientas apie tai privalo nedelsiant informuoti Tinklalapį.

2.9. Naudodamasis Viešinimo ir Reklamos paslauga Klientas patvirtina, kad jis yra veiksnus fizinis asmuo ir/ar teisėtai atstovaujantis juridiniam asmeniui ir/ar kitiems tretiesiems asmenims, kurių vardu veikia, turintis visus įgaliojimus ir teises vykdyti sandorius, siūlomus portalo „Senjorai.com“ skiltyje „Reklama“, taip pat supranta ir patvirtina, kad Klientui gali kilti pareiga susisumokėti mokesčius, susijusius su naudojimusi Reklamos paslauga, nuo gautų pajamų, pardavus prekes, produktus, objektus ir paslaugas (Gyventojų pajamų mokestis, Pridėtinės vertės mokestis ir kiti. Klientas supranta ir sutinka, kad naudodantis Reklamos paslauga tarp Kliento ir Portalo sukuriami tik tokie teisiniai santykiai, kuriuos tiesiogiai numato šios Taisyklės.

2.9.1. Klientas sutinka ir supranta, kad tuo atveju jei vartotojo vardas ir slaptažodis, kurie reikalingi norint naudotis Reklamos paslauga, taps žinomi tretiesiems asmenims, tokie tretieji asmenys gali prisiimti įsipareigojimus, kurie taps privalomais Klientui ir įsipareigoja tokius įsipareigojimus prisiimti ir vykdyti. Portalas neturi pareigos jokiu kitu būdu tikrinti Kliento ar kito vartotojo tapatybės, išskyrus Kliento ir/ar vartotojo vardo ir slaptažodžio patikrinimą.

2.9.2 Klientas sutinka ir supranta, kad Portalas Kliento asmens duomenis tvarko vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teisės aktais ir šiomis Taisyklėmis. Taip pat Klientas supranta ir sutinka, kad Kliento įkelti Reklama ir Turinys (išskyrus kontaktinius duomenis), gali būti rodomi ne tik „Senjorai.com“ skiltyje „Reklama“, bet ir kituose Portalo partnerių šaltiniuose.

2.10. Klientai, kurie yra iki 18 metų amžiaus, patvirtina, jis/ji, prieš siūlydami tam tikrą produktą, prekę, objektą ar paslaugą yra gavę įstatyminių atstovų sutikimą siūlyti Reklamos turinyje nurodytus produktus, prekes, objektus ir/ar paslaugas bei sudaryti sandorį ir vykdyti iš jo kylančius įsipareigojimus. Taip pat suvokia visas šių Taisyklių nuostatas ir supranta, kad Reklamos paslaugos naudojimas gali sukelti teisinę pareigą įsigyti ir/ar parduoti produktą, prekę, objektą ir/ar paslaugą.

2.11. Klientas supranta, kad naudojantis Reklamos paslauga, jis gali susidurti su klaidinga arba neišsamia informacija. Jei pastebėjote akivaizdžiai klaidingą ir neišsamią informaciją apie save skiltyje „Reklama“, prašome nedelsiant informuoti elektroniniu paštu info@Senjorai.com.

 

3. Tinklalapio teisės ir įsipareigojimai

 

3.1. Klientas supranta ir sutinka, kad Portalas, jei Klientas pažeis bet kurį šios sutarties 2-ojo punkto nuostatas, gali bet kada (be išankstinio įspėjimo), savo nuožiūra, panaikinti Kliento skelbimą ir/ar registraciją.

3.2. Tinklalapis turi teisę, bet ne prievolę, Kliento Straipsnio tekstą, prireikus, redaguoti, pakeisti arba panaikinti. Prieš aktyvuodamas Jūsų skelbimą, Reklamos paslaugos administratorius turi teisę preliminariai jį įvertinti. Tai gali užtrukti iki 24 valandų.

3.3. Klientas supranta ir sutinka, kad registruodamasis Reklamos paslaugos sistemoje, Klientas suteikė išimtinę teisę ir leidimą Tinklalapiui tvarkyti Kliento asmeninius duomenis (elektroninio pašto adresą, telefono numerį, taip pat kitą informaciją) Portalo rinkodaros tikslais. Klientas sutinka, kad duomenis Tinklalapis tvarkys ilgiau, nei Klientas bus Reklamos paslaugos vartotoju. Šio leidimo galiojimą Klientas gali bet kuriuo metu nutraukti, apie tai pranešęs elektroniniu paštu Reklama@Senjorai.com.

3.4. Tinklalapis pasilieka teisę perduoti atsakingoms teisėsaugos ir kitoms valdžios institucijoms Kliento duomenis, jei Klientas pažeis trečiųjų asmenų teises arba įvykdys nusikalstamą veiką arba pažeis 2 punkte numatytas nuostatas. Dėl šių Kliento veiksmų Tinklalapis neprisiima jokios atsakomybės, todėl kilusią bet kokią moralinę ir/ar materialinę žalą teks atlyginti Klientui.

3.5. Klientas supranta, kad už visą informaciją (Straipsnio turinį, Straipsnio ir/ar registracijos duomenis), nuotraukas ir kitą vaizdinę medžiagą, nesvarbu, ar viešai paskelbtą, ar privačiai perduotą, yra atsakingas asmuo, kuris ją sudarė bei perdavė. Savo ruožtu tai reiškia, kad Klientas, o ne Tinklalapis , yra atsakingas už visą paskelbtą informaciją „Senjorai.com“ svetainės skiltyje „Reklama“. Tinklalapis kontroliuoja tik „Senjorai.com“ portale paskelbtą informaciją, bet negarantuoja jos tikslumo, vientisumo ir kokybės skiltyje „Reklama“.

3.6. Tinklalapis turi teisę bet kada, net nepranešusi Klientui, keisti, modifiuoti ar kitaip padaryti įtaką portalo „Senjorai.com“ turiniui, taip pat Reklamos paslaugų funkcijoms ir funkcionalumui, įskaitant ir apmokėjimo sąlygas.

3.7. Tinklalapis gali nepranešęs Klientui keisti portalą ir (ar) paslaugas/atskiras jų dalis, visą ir bet kokį jų turinį, funkcijas, bet kokią informaciją, įskaitant ir tokią, kurią pateikia Klientas. Klientas supranta ir sutinka, kad Portalas niekada nebus laikomas atsakinga už jokius tokiais ir kitais panašiais veiksmais sukeltus neigiamus padarinius Klientui.

3.8. Tinklalapis gali laikinai apriboti visos ar dalies Kliento turinio pasiekiamumą, taip pat apriboti ar laikinai nutraukti visų ar dalies paslaugų teikimą:

3.8.1. jei Klientas nevykdo ar netinkamai vykdo šiose Taisyklėse prisiimtus įsipareigojimus ar nesilaiko nustatytų draudimų ar apribojimų;

3.8.2. jeigu, Tinklalapio nuomone, to reikalauja atliekami techninės priežiūros ir/ar Tinklalapio atnaujinimo darbai;

3.8.3. jeigu to pareikalauja valdžios institucijos arba tai yra reikalinga Lietuvos Respublikos įstatymų bei kitų teisės aktų numatytais atvejais;

3.8.4. jeigu tai yra reikalinga, siekiant apginti Tinklalapis ar trečiųjų asmenų teises ir teisėtus interesus;

3.8.5. jeigu Tinklalapis įtaria, kad Klientas naudodamasis paslaugomis sukėlė ar gali sukelti grėsmę kitų portalo vartotojų saugumui;

3.8.6. jeigu Klientas naudodamasis Paslaugomis, Tinklalapiui ir/ar keldamas Straipsnius daro žalą Tinklalapiui, įskaitant, bet neapsiribojant Portalo geram vardui ir/ar reputacijai;

3.8.7. kitais šiose taisyklėse nurodytais atvejais.

3.9. Tinklalapis gali bet kada savo nuožiūra pašalinti iš portalo Straipsnius ar bet kokį kitą turinį, jei, Tinklalapio nuomone, jie pažeidžia šių Taisyklių nuostatas, taikomus teisės aktus arba yra priešingi gerai morale.

3.9.1. Keisti Straipsnius ir bet kokį kitą Turinį, įskaitant, bet neapsiribojant Kliento statuso pakeitimą iš privataus asmens į juridinį asmenį, jei Klientas pateikė klaidingą informaciją ir/ar pažeidė šių Taisyklių nuostatas.

3.9.2. Tinklalapis turi teisę bet kada portalo ribose savo nuožiūra pakeisti ar pertvarkyti Straipsnius, perkelti juos į kitas temines sritis nekeisdama Kliento informacijos, tam, kad portalu ir jo paslaugomis būtų patogiau naudotis.

3.9.3. Tinklalapis turi teisę (bet ne pareigą) bet kada stebėti Kliento veiksmus portale, įskaitant Kliento Reklamos stebėjimą. Naudodama teisėtas priemones Tinklalapis turi teisę tirti bet kokius Taisyklių pažeidimus.

3.9.4. Tinklalapis turi teisę savo nuožiūra panaikinti Kliento paskyrą, jei Klientas yra gavęs ne mažiau nei tris neigiamus kito Kliento atsiliepimus ar komentarus. Klientui gavus ketvirtąjį neigiamą komentarą ar atsiliepimą iš kito Kliento, Tinklalapis panaikins Kliento paskyrą. Taip pat Tinklalapis turi teisę savo nuožiūra panaikinti Kliento paskyrą, jei Klientas yra pažeidęs Taisykles daugiau nei tris kartus. Klientas turi teisę pateikti skundą dėl sprendimo panaikinti paskyrą atsiųsdamas el.laišką adresu info@Senjorai.com. Tinklalapio sprendimas yra galutinis.

3.9.5. Tinklalapis turi teisę be perspėjimo panaikinti Kliento paskyrą, jei prie jos nebuvo prisijungta daugiau kaip metus.

3.9.6. Tinklalapis turi teisę gauti užmokestį už suteikiamas Paslaugas pagal portale nurodytas kainas. Tam tikslui, Klientui pareikalavus, Tinklalapis pateiks Klientui sąskaitą.

3.9.7. Tinklalapis turi teisę Klientui siųsti komercinius ir kitus pasiūlymus. Klientas turi teisę atsisakyti gauti tokius pasiūlymus informuodamas apie tai Tinklalapį el. paštu info@Senjorai.com.

3.9.8. Tinklalapis be atskiro pranešimo Klientui pasitelkti trečiuosius asmenis bet kokiems veiksmams, susijusiems su šiomis Taisyklėmis, atlikti, taip pat tretiesiems asmenims perleisti savo teises bei pareigas, kylančias iš šių Taisyklių ar dalį jų.

3.9.9. Šalys susitaria, kad Portalas turi teisę bet kada, be išankstinio įspėjimo nutraukti portalo veiklą.

 

4. Registracija

 

4.1 Tinklalapis tik Jums asmeniškai suteikia niekam neperleidžiamą teisę naudotis Reklamos paslauga. Tai reiškia, kad Jūs, registruodamiesi, niekam kitam neišduosite Tinklalapio Jums suteikto slaptažodžio ir kitų duomenų. Norėdami naudotis Reklamos paslauga, privalote pateikti teisingą informaciją apie save.

4.2. Tinklalapis pasilieka teisę paskelbti Reklamos įkainius.

INFO linija 1588

MES DIRBAME:

Vyriausybė paskelbė visoje Lietuvos Respublikoje KARANTINĄ – 

Karantinas prasidėjo

2020 m.

Kovo 16 d. ir tęsis iki Balanžio 13 d.

 

KARANTINAS GALI BŪTI PRAT!ĘTAS !

IKI KARANTINO DIRBOME !

9:00  - 17:00 

Pirmadienis - Penktadienis

 

10:00 - 13:00 

Šeštadienis

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

SVARBI INFORMACIJA:

Tinklalapis www.senjorai.com techniškai pasiruošęs ir veikia pagal techninius Asmens Duomenų Apsaugos BDAR reikalavimus

BDAR reikalauja užtikrinti tinkamą techninę tvarkomų asmens duomenų apsaugą, t.y. asmens duomenų bazių atsarginių kopijų darymą, šifravimą, tam tikrais atvejais, pseudonimų sutiekimą. Techniškai įgyvendinam asmenų, kurie registruojasi ir kurių duomenys yra tvarkomi, teises, pvz.: teisė į duomenų perkeliamumą ar teisę būti pamirštam. Techniškai užtikrinam, kad nebūtų renkama daugiau asmens duomenų nei reikia numatytam tikslui ir tinklalapio www.senjorai.com darnaus veikimo tikslui pasiekti, bei užtikrinam, kad būtų įmanoma techniškai įgyvendinti visus kitus privalomuosius BDAR reikalavimus.

PARAŠYKITE MUMS   dalinkis@senjorai.com
MŪSŲ ADRESAS:

UAB BIURAS SENJORAI

Buveinė: Gedimino pr. 9, Vilnius

Email: info@senjorai.com
Tel:  INFO linija 1588

Registracijos kodas: 305433510

 

PVM kodas: LT100013000014

1. Sąskaita prenumeratoriams:

SEB bank LT79 7044 0600 0836 3956

2. Sąskaita partneriams ir tiekėjams:

SWED bank LT39 7300 0101 6160 6010

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Registraciją  galite atlikti čia:

Pilniau galėsite

skaityti

ir naršyti

tik atlikę registraciją

t.y. registruoti

vartotojai

Registracija būtina tam, kad tiksliau ir aiškiau bendrautumėme ir dalintumėmės tikslia informacija.

Kaip dirbame:

Atidžiai renkame ir pristatome Jums tinkančią informaciją, talpiname Jūsų atsiųstus laiškus ir žinias nemokamai.

Mūsų paslaugos:

  • Linkedin
  • Facebook

TINKLALAPIO DIZAINĄ  KŪRĖ PARTNERIS

TINKLALAPIO IDĖJA IR TEISES VALDO

UAB BIURAS SENJORAI

Buveinė: Gedimino pr. 9, Vilnius​

Email: info@senjorai.com

Registracijos kodas: 305433510

PVM kodas: LT100013000014

1. Sąskaita prenumeratoriams:

SEB bank LT79 7044 0600 0836 3956

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2. Sąskaita partneriams ir tiekėjams:

SWED bank LT39 7300 0101 6160 6010

iki 2020.07.20

INFORMACINĖ LINIJA:

Tel:  INFO linija 1588

UAB „Informacijos vadybos agentūra“

Buveinė: Algirdo g. 31, Vilnius ,

Lietuva LT 03219

Email: info@iva.lt

http://www.iva.lt/

Registracijos kodas: 1257 15764

PVM kodas: LT10 0001 2892 15

Sąskaita :

SEB bank LT11 7044 0600 0155 0736

© 2020 Design, Content Creatives & information by UAB BIURAS SENJORAI . Proudly created with Wix.com